Zasady współpracy

  1. Zespół Kancelarii MCh świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych, osób prawnych oraz wszystkich innych podmiotów bez względu na ich formę organizacyjną. Prawnicy Kancelarii udzielają porad prawnych w formach pisemnych oraz w trakcie bezpośrednich spotkań z Klientami. Kancelaria zajmuje się również kompleksową obsługą przedsiębiorców, bez względu na zakres prowadzonej działalności gospodarczej oraz formę prawną.
  2. Kancelaria zapewnia Klientom reprezentację w sprawach sądowych, przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym, a także w postępowaniach pozasądowych przed organami administracyjnymi, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, organami egzekucyjnymi.
  3. Wysokość wynagrodzenia Kancelarii określają przede wszystkim postanowienia Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Może być ono jednak uzależnione od indywidualnej oceny sprawy, poświęconego czasu pracy danego prawnika, bądź całego zespołu, jak również stopnia skomplikowania problemu.
  4. Współpraca z Klientami może odbywać w oparciu o różne podstawy m.in. umowę zlecenia, umowę o stałej współpracy ze zryczałtowanym wynagrodzeniem miesięcznym lub wynagrodzeniem godzinowym, ustne porady prawne, umowę o pracę jak również inne formy, zaaprobowane przez Klienta.
  5. Współpracując z podmiotami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw Kancelaria akceptuje elastyczne i zindywidualizowane formy rozliczeń, w tym m.in. rozliczenia na zasadzie tzw. „success fee”.
  6. Klienci Kancelarii uzyskują wsparcie profesjonalnych prawników posiadających bogate doświadczenie zawodowe, na które składa się: występowanie przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnym, Sądem Najwyższym, przygotowywanie ekspertyz dla organów administracji rządowej i samorządowej, tworzenie aktów prawnych: ustaw, rozporządzeń i prawa miejscowego, nadzorowanie skomplikowanych inwestycji, prowadzenie mediacji i poszukiwanie rozwiązań dla polubownego załatwiania spraw.
  7. Zespół Kancelarii oferuje niezależne, zindywidualizowane podejście do każdego Klienta. Poszukując rozwiązań prawnych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą uwzględnia konsekwencje biznesowe, dla podmiotów świadczących usługi publiczne - aspekty społeczne, a dla Klientów indywidualnych ich sytuację osobistą.